top
Image Alt

Regulamin

Cukiernia Krzyżański

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży – przez Firmę “Cukiernia Krzyżański” Michał Nowak-Krzyżański, ul. Wschodnia 22d/29 62-030 Luboń, NIP: 783-143-11-89, REGON 634415865, zwane dalej „Sprzedawcą” – wyrobów cukierniczych za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.smacznetorty.pl.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej „Klientem”, a Sprzedawcą.

Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Klient może składać zamówienia przez całą dobę.

Klient zainteresowany dokonaniem zakupów w sklepie internetowym www.smacznetorty.pl jest zobowiązany – przed złożeniem zamówienia – zapoznać się z niniejszym Regulaminem (udostępnionym przez Sprzedawcę nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego). W trakcie procedury składania zamówienia drogą internetową Klient zostanie poproszony o potwierdzenie faktu zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również o potwierdzenie, że akceptuje go w obowiązującej formie.

II. Dane Klienta

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883; tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. – Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w celach przetwarzania do celów marketingowych na potrzeby przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających Sprzedawcy kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

III. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.smacznetorty.pl jest sprzedaż wyrobów cukierniczych za pośrednictwem Internetu. Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów, dokładając starań, aby miały one najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

IV. Zawarcie umowy

Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na witrynie.
Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „dokonaj zamówienia” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia (oferty kupna).

Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, użytkownik otrzyma – drogą elektroniczną – na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia – informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia.

V. Cena i dostawa

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

W przypadku braku wyceny towaru cena zostanie podana po złozeniu zamówienia.

Dostawa realizowana jest na wybranym obszarze Wielkopolski (okolice Poznania) lub poprzez odbiór osobisty.

VI. Reklamacje i zwroty

Reklamacje można składać w ciągu 24 godzin od zakupu towaru na adres: biuro@smacznetorty.pl

Zakupy wyrobów spożywczo-cukierniczych nie podlegają zwrotowi.

VII. Regulamin

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, bądź też z innych ważnych powodów.

VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw regulujących handel internetowy, a także obrót konsumencki. Kwestie sporne rozpatruje sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.